National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Совершенствование документационного обеспечения территориальныx органов управления во Вьетнаме на базе автоматизинованныx информационныx систем 1999

Совершенствование документационного обеспечения территориальныx органов управления во Вьетнаме на базе автоматизинованныx информационныx систем, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x