National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Поисковые методы оптимизации систем управления недетерминироваными обььектами (На примере теплоэнергетики) 1999

Поисковые методы оптимизации систем управления недетерминироваными обььектами (На примере теплоэнергетики), 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x