National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính 1999

Hàm lồi thô và tính ổn định của hàm lồi suy rộng đối với nhiều tuyến tính, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x