National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường 1999

Ứng xử cơ học của vật liệu composit nền nhựa cốt sợi dưới tác dụng của tải trọng và môi trường, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x