National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu 1999

Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá bằng siêu âm và điều trị một vài loại bướu, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x