National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh 1999

Nghiên cứu lý thuyết và mô hình số dòng chảy trong vết rối phẳng liên hợp sau profil cánh, 1999

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x