National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cовершенствование технологии бурения наклонно направленных скважи с отходом от вертикали более 1500 м на месторождении "белый тигр" Вьетнама 1996

Cовершенствование технологии бурения наклонно направленных скважи с отходом от вертикали более 1500 м на месторождении "белый тигр" Вьетнама, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x