National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > ảnh hưởng của Mo, B và Zn đến các chỉ tiêu sinh lý, năng suất và sự tích lũy một số nguyên tố khoáng của cây đậu tương (Glycine Max(L) Merrill) trên đất từ Liêm - Hà Nội 1996

ảnh hưởng của Mo, B và Zn đến các chỉ tiêu sinh lý, năng suất và sự tích lũy một số nguyên tố khoáng của cây đậu tương (Glycine Max(L) Merrill) trên đất từ Liêm - Hà Nội, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x