National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá chức năng tiền đình người có tuổi bằng nghiệm pháp quay dao động và nghiệm pháp OKN 1996

Đánh giá chức năng tiền đình người có tuổi bằng nghiệm pháp quay dao động và nghiệm pháp OKN, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x