National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Diễn biến của một số độc tố chủ yếu Fe2+; Al3+; SO4 EC và năng suất cây trồng dưới tác động của biện pháp tiêu sâu kết hợp với một số biện pháp canh tác nông nghiệp trên đất phèn ở Quí Ninh - Quỳnh Phu - Thái Bình 1996

Diễn biến của một số độc tố chủ yếu Fe2+; Al3+; SO4 EC và năng suất cây trồng dưới tác động của biện pháp tiêu sâu kết hợp với một số biện pháp canh tác nông nghiệp trên đất phèn ở Quí Ninh - Quỳnh Phu - Thái Bình, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x