National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu khoai mỡ (Dioscorea alata) và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sơ chế, bảo quản 1996

Góp phần nghiên cứu khoai mỡ (Dioscorea alata) và các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sơ chế, bảo quản, 1996

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x