National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của bộ phận ra hạt máy gieo lúa theo các nguyên lý rung động và ly tâm 1995

Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của bộ phận ra hạt máy gieo lúa theo các nguyên lý rung động và ly tâm, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x