National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên 1995

Biểu diễn Modula của một lớp nhóm tuyến tính dẫn xuất từ bất biến của nhóm các ma trận tam giác trên, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x