National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng 1995

Cải tiến kỹ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng phải và một đoạn hồi tràng, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x