National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới 1995

Khai thác tiềm năng tập đoàn giống bông luồi (G.Hirsutum L.) ở Việt Nam vào việc lai tạo và chọn lọc giống mới, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x