National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ghép xương mác có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn thân xương dài 1995

Nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng ghép xương mác có nối mạch nuôi trong điều trị mất đoạn thân xương dài, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x