National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đổi mới mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp nông công nghiệp chè Văn Hưng - Yên Bái 1995

Đổi mới mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp nông công nghiệp chè Văn Hưng - Yên Bái, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x