National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán nội suy tổng quát và các bài toán biên trong lớp các toán tử khả nghịch phải 1995

Bài toán nội suy tổng quát và các bài toán biên trong lớp các toán tử khả nghịch phải, 1995

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x