National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu lâm sàng và xử trí ngoại khoa kỳ đầu cho 295 thương binh có vết thương thấu não do hỏa khí tại quân y viện 121- quân khu IX 1993

Góp phần nghiên cứu lâm sàng và xử trí ngoại khoa kỳ đầu cho 295 thương binh có vết thương thấu não do hỏa khí tại quân y viện 121- quân khu IX, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x