National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động của các nhà xuất bản trong bước chuyển sang cơ chế thị trường 1993

Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động của các nhà xuất bản trong bước chuyển sang cơ chế thị trường, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x