National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chuyển hóa phế liệu Ligno-Xenluloza nhờ nấm sợi bằng phương pháp lên men rắn 1993

Chuyển hóa phế liệu Ligno-Xenluloza nhờ nấm sợi bằng phương pháp lên men rắn, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x