National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố hình học và tính học đến khả năng ổn định của tấm mỏng 1993

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố hình học và tính học đến khả năng ổn định của tấm mỏng, 1993

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x