National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm biến hóa các thông số địa chất chủ yếu (chiều dày, hình thái - kiến trúc, độ tro than) quyết định giá trị kinh tế của vỉa than trong các mỏ than Quảng Ninh 1992

Đặc điểm biến hóa các thông số địa chất chủ yếu (chiều dày, hình thái - kiến trúc, độ tro than) quyết định giá trị kinh tế của vỉa than trong các mỏ than Quảng Ninh, 1992

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x