National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > A doppler és szinkodolt doppbr echokardiogrăfia jelentosége a mitrălis és aorta billentyiihibăk sulyossăgănak megitélesében 1991

A doppler és szinkodolt doppbr echokardiogrăfia jelentosége a mitrălis és aorta billentyiihibăk sulyossăgănak megitélesében, 1991

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x