National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Áp xe gan amíp: giá trị của một số phương pháp chẩn đoán, kết quả lâu dài của phương pháp điều trị bằng thuốc phối hợp chọc hút mủ 1991

Áp xe gan amíp: giá trị của một số phương pháp chẩn đoán, kết quả lâu dài của phương pháp điều trị bằng thuốc phối hợp chọc hút mủ, 1991

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x