National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Badanie dzialania pochodnych porfiryn stoso-wanych w fototerapii nowotworów z wykorzys-taniem drozdzy saccharomyces cerevisiae jakoorganizmu modelwego 1990

Badanie dzialania pochodnych porfiryn stoso-wanych w fototerapii nowotworów z wykorzys-taniem drozdzy saccharomyces cerevisiae jakoorganizmu modelwego, 1990

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x