National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu biến đổi một số chức năng thận trong ba thời kỳ đầu của bệnh bỏng 1990

Góp phần nghiên cứu biến đổi một số chức năng thận trong ba thời kỳ đầu của bệnh bỏng, 1990

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x