National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Tìm hiểu một số đặc điểm nông hoá liên quan đến tính chịu thiếu lân của một số giống lúa 1989

Tìm hiểu một số đặc điểm nông hoá liên quan đến tính chịu thiếu lân của một số giống lúa, 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x