National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Sinh tổng hợp và một số đặc tính của xenlulaza (typCMcaza) ở Aspergillus niger VS - 1 nuôi cấy trên môi trường đặc 1989

Sinh tổng hợp và một số đặc tính của xenlulaza (typCMcaza) ở Aspergillus niger VS - 1 nuôi cấy trên môi trường đặc, 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x