National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học) 1989

Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học), 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x