National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng 1989

Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng, 1989

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x