National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan 1988

Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x