National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược 1988

Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x