National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp 1988

Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x