National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm sinh trưởng phát triển khoai lang đông vùng đồng bằng sông Hồng và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến tăng năng suất 1988

Đặc điểm sinh trưởng phát triển khoai lang đông vùng đồng bằng sông Hồng và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến tăng năng suất, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x