National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người 1988

Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x