National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù 1988

Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù, 1988

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x