National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn 1987

Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x