National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Metodika automatizovaného navrhovania jednoucelových obrábacích strojov zo stavebnice 1987

Metodika automatizovaného navrhovania jednoucelových obrábacích strojov zo stavebnice, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x