National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội 1987

Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x