National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long 1987

Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x