National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh 1987

Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh, 1987

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x