National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm tổn thương vữa xơ động mạch qua quan sát 1000 trường hợp giải phẫu thi thể ở Viện quân y 108 1986

Đặc điểm tổn thương vữa xơ động mạch qua quan sát 1000 trường hợp giải phẫu thi thể ở Viện quân y 108, 1986

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x