National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hệ điều hành đa chương trình hạn chế cho máy tính điện tử cỡ nhỏ 1986

Hệ điều hành đa chương trình hạn chế cho máy tính điện tử cỡ nhỏ, 1986

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x