National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bài toán động trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất 1986

Bài toán động trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất, 1986

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x