National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Bước đầu phân chia các tiểu vùng nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam (vùng 7. Theo sơ đồ phân vùng nông nghiệp toàn quốc của Ban chỉ đạo phân vùng nông nghiệp Trung ương 1977) 1985

Bước đầu phân chia các tiểu vùng nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam (vùng 7. Theo sơ đồ phân vùng nông nghiệp toàn quốc của Ban chỉ đạo phân vùng nông nghiệp Trung ương 1977), 1985

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x