National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc trưng phân bố xác suất bởi các tính chất của tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thống kê 1984

Đặc trưng phân bố xác suất bởi các tính chất của tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thống kê, 1984

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x