National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Biểu diễn không gian Lobasepxki theo mô hình poăngcarê bằng phương pháp các hình chiếu vuông góc và một số ứng dụng vào hình học họa hình trong không gian Ơclit 1983

Biểu diễn không gian Lobasepxki theo mô hình poăngcarê bằng phương pháp các hình chiếu vuông góc và một số ứng dụng vào hình học họa hình trong không gian Ơclit, 1983

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x