National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các ánh xạ lipschitz địa phương và bài toán cực trị tổng quát với ràng buộc bao hàm thức 1983

Các ánh xạ lipschitz địa phương và bài toán cực trị tổng quát với ràng buộc bao hàm thức, 1983

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x