National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Controlability and observability of linear systems described by the right invertible operators in linear spaces 1977

Controlability and observability of linear systems described by the right invertible operators in linear spaces, 1977

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x